Als interim de beste oplossing is

Door ons grote en actieve netwerk hebben wij snel inzichtelijk welke ingenieur er op korte termijn beschikbaar is en het best past.

Door kwalitatief invulling te geven aan de flexibele schil ontzorgen we bedrijven in de industrie, technische dienstverlening en nutsvoorzieningen.
Voor een goede projectbezetting werken wij graag met goed gekwalificeerde freelancers in de techniek. Deze freelancers worden uiteraard gescreend en de resultaten van de uitvoerende projecten zijn in kaart gebracht.
Indien u iemand via een detacheringstraject door wilt laten stromen in de eigen organisatie dan gelden andere criteria. We maken een goede analyse van het gewenste werkgedrag en stemmen de ambitie zorgvuldig af met de mogelijkheden die u als toekomstig werkgever kunt en wilt bieden. Het door ons betaalde salaris en de emolumenten zullen dan niet tot verrassingen leiden.
Naast het snel inzichtelijk kunnen maken van de markt nemen wij graag de risico’s van het werkgeverschap van u over. Denk daarbij aan DPA – proof contracten maar ook aan het overnemen van het werkgeversrisico bij ziekte of ontslag. Het Nederlandse arbeidsrecht geeft voldoende argumenten om niet overhaast te werk te gaan om een werknemer direct in dienst te nemen.
Een duidelijke briefing over de positie is essentieel voor het vinden van de meest geschikte kandidaat.

Certificaten

SAB Detachering is NEN gecertificeerd en voldoet aan de norm NEN 4400 – 1.

Deze norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen en van (onder)aannemers om vast te stellen dat deze zó zijn ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan. De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in deze norm, zijn: de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen, omzetbelasting, het administreren van identificatiedocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Stichting normering arbeid (SNA) controleert een keer per jaar of bedrijven voldoen aan hun verplichtingen. Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van opdrachtgevers te beperken.

SAB Detachering heeft al jaren het certificaat van de VCU. Dit geeft aan te voldoen aan de eisen van VCU en wordt hier jaarlijks op gecontroleerd.

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is bedoeld om uitzendkrachten die risicovolle werkzaamheden uitvoeren, alle gelegenheid te geven om veilig en gezond te werken. Het is een programma waarmee een bedrijf wordt getoetst en gecertificeerd op het vermogen om samen met de opdrachtgevers en kandidaten te werken aan een betere veiligheidscultuur.